Què és el Consell dels Infants d'Olot?

Què és?

El Consell dels Infants d’Olot és un òrgan de participació, consulta i assessorament de l’Ajuntament. Un dels seus objectius
principals és donar a conèixer als adults el punt de vista dels infants no només en temes estrictament infantils sinó en tots els aspectes relacionats amb la ciutat.

Objectius

Potenciar i dinamitzar la
participació dels infants, fent possible el debat sobre la vida de la ciutat.

Promoure un escenari que
esdevingui educatiu a la vegada que participatiu.

Promoure un espai on els
infants es puguin expressar
en relació als temes que els
interessen alhora que aprenen els valors democràtics.

Fer possible que els infants siguin subjectes actius de la nostra societat.

Donar a conèixer als adults el punt de vista dels infants no només en temes estrictament infantils sinó tots els aspectes relacionats amb la ciutat, desenvolupant així una major sensibilitat cap a la relació entre ciutat i infant.